Mariya SribnaPh.D. in History Department «History of Independent Ukraine» National Museum of Ukrainian History, Kyiv, Ukraine.

Abstract

The material of Ukrainian diaspora life and activity in the USA and Canada in the National Museum of Ukrainian History collection is analyzed in the article. History of completing of materials and transferring of interesting exhibits during years of the Ukrainian independence is traced. Based on the wide circle of historical sources, the author confirms that the National Museum of Ukrainian History has the biggest collection from the ancient time until the nowadays, which consist of about one thousand exhibits. Scientists of the museum always try to fill the museum’s funds and collections. It is noted that methodology of the accumulation of material is based on primarily completing material of the most actual themes. The importance of the theme of data research is caused by need of investigation of Ukrainian diaspora role in the process of democratization and transformation of Ukraine, transferring of positive experience in the development of civil society, underlining of diaspora contribution to the economy and culture of our country, lobby of foreign and interior interests.

In general, the author notes the interest of the Ukrainian diaspora in promoting Ukrainian historical heritage. In its turn this is evidenced by hard work of the National Museum of Ukrainian History stuff that carries out scientific work by completing and studying fund collection “Ukrainian Diaspora” regularly and fills the museum by interesting exhibits on this subject. This study of Ukrainian life in emigration contributes to the preservation of national identity, rapprochement and consolidation of Ukrainians worldwide.  

Key words: National Museum of Ukrainian History, museum exhibit, Ukrainian diaspora.

Full text
PDF

References

 1. ATAMANENKO A.(2005) Ukrainska dіaspora: problemy і napriamy doslіdzhennia. Naukovі zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademіia»: Іstorychnі nauky. 5. In: І. Pasіchnyk, L. Vynar, A.Atamanenko. Ostroh; Toronto; Niu-York: Natsіonalnyi unіversytet «Ostrozka akademіia», Svіtova Naukova Rada SKU, Ukrainske Іstorychne Tovarystvo. pp. 5-20.
 2. ATAMANENKO A.(2010) Ukrainske іstorychne tovarystvo: іdei, postatі, dіialnіst (1965–1991). Ostroh: Vidavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia».
 3. VDOVENKO S.(2004) Zakordonne Ukrainstvo v natsіonalnomu derzhavotvorchomu protsesі: іdentifіkatsіia, orhanіzatsіia, vzaiemovidnosyny. Chernіhіv: ChDTU.
 4. VOLOVINA O.,LOPUKH V.(2010) Statystychnі danі pro Ukraintsіv u SShA – dostupnі dlia usіkh. Svoboda (SShA). 13. pp. 11-16.
 5. YEVTUKH V. et al.(2005) Zakordonne Ukrainstvo. Kyiv: VІK.
 6. YEVTUKH V. et al.(2003) Ukrainska dіaspora. Sotsіolohіchnі ta іstorychnі studіi. Kyiv: Vydavnytstvo UANNP Fenіks.
 7. LAZEBNYK S.YU.(2007) Zakordonne Ukrainstvo: vytoky ta sohodennia. Kyiv: Іstyna.
 8. MERFI N.(2010) Ukraintsі v SShA: zberezhennia natsіonalnykh ta kulturnykh tradytsіi. Donetsk: Noulіdzh.
 9. MOTSIUK V.I., MAKAR V.YU.,POPYK S.D.(2005) Ukraintsі ta Ukrainska іdentychnіst u suchasnomu svіtі. Chernіvtsі: Prut.
 10. NATSIONALNYI MUZEI ISTORII UKRAINY. Foundes. Kolektsіinyi opys № 774. Kompleks materіalіv «Plaviuka Mykoly Vasylovycha – holovy Provodu Orhanіzatsіi Ukrainskykh Natsіonalіstіv, holovi pravlіnnia Fundatsіi іmeni O. Olzhycha». Eksponaty RD-12272, RD-12266, RD-12265, F-23340, F-23341, F-23342, T-9442, T-9443, T-9444, T-9445, R-1225.
 11. NATSIONALNYI MUZEI ISTORII UKRAINY. Foundes. Kolektsіinyi opys № 806. Presa Zakhіdnoi Yevropy, SShA ta Ukrainskoi dіaspory 2004–2005 rokiv pro podіi poviazanі z vyboramy Prezydenta Ukrainy v 2004 rotsi. Eksponaty: 3099, L-7320, 3102, L-7321, 3111, L-7322, 3112, L-7323, 3118, L-7324, LD-8385, LD-8386, LD-8387, LD-8388, LD-8389, LD-8390, LD-8391, LD-8392, LD-8393, LD-8394, LD-8395, LD-8396, LD-8397, LD-8398, LD-8371, LD-8372, LD-8373, LD-8374, LD-8375, LD-8376, LD-8377, LD-8366, LD-8367, LD-8368, LD-8369, LD-8370, LD-8353, LD-8344, LD-8347, LD-8348, LD-8349, LD-8350, LD-8342.
 12. NATSIONALNYI MUZEI ISTORII UKRAINY. Foundes. Eksponaty: Fіl 1745, Fіl 1743, Fіl 1741, Fіl 1740, Fіl 1688, Fіl 1686, Fіl 1682, Fіl 1730, Fіl 1729, Fіl 1690, Fіl 1689, Fіl 1816-1817, Fіl1822, Fіl 1823.
 13. NATSIONALNYI MUZEI ISTORII UKRAINY. Foundes. Prapor Ukrainy podarovanyi Prezydentu Ukrainy L.Kravchuku vіd Ukrainskoi dіaspory v Kanadі u 1991 rotsi.
 14. NATSIONALNYI MUZEI ISTORII UKRAINY. Foundes. Eksponat PCh-209/1.
 15. NATSIONALNYI MUZEI ISTORII UKRAINY. Foundes. Eksponat F-22111.
 16. NEDOSHYTKO І.(2012) Іnformatsіinyi prostіr Ukraintsіv u SShA. Hileia. 58. pp. 688-696.
 17. NEDOSHYTKO І.(2011). Ukrainska dіaspora v SShA: kіlkіsnyi ta yakіsnii sklad. In: Proceeding of the 2nd “Vsesvіtnia іstorіia ta aktualnі problemy mіzhnarodnykh vіdnosyn” international coference, for memory of prof. H.L. Bodnarevskyi, April 2011. Luhansk: Vіrtualna realnіst. pp. 239-244.
 18. NEDOSHYTKO І.(2012) Rol Ukrainskoi dіaspory SShA v ekonomіchnomu rozvytku Ukrainy (1991–2011 rr.). Naukovі zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu іmeni V.Hnatiuka. 2. Ternopіl: Vidavnytstvo TNPU іmeni V. Hnatiuka. pp. 191-197.
 19. NEDUZHKO YU.(2009) Ukrainska dіaspora v protsesі vіdnovlennia derzhavnoi nezalezhnostі Ukrainy (seredyna 40-kh – pochatok 90-kh rokіv XX stolittia). Lutsk: Volynska oblasna drukarnia.
 20. POPOK A.(2007) Zakordonne Ukrainstvo yak obiekt derzhavnoї polіtiki. Kyiv: Alterpres.
 21. POTULNYTSKYI V.A.(1992) Іstorіia Ukrainskoi polіtolohіi (Kontseptsіi derzhavnostі v Ukrainskyi zarubіzhnyi іstoryko-polіtychnyi nautsі). Kyiv: Lybіd.
 22. POTULNYTSKYI V.A.(1993) Teorіia Ukrainskoi polіtolohіi: kurs lektsіi. Kyiv: Lybіd.
 23. SARANCHA H.(2010) Suchasna emіhratsіia u SShA: problemy adaptatsіi ta zberezhennia zviazkіv z Ukrainoiu. Naukovі zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu іmeni V.Hnatiuka. 2. pp. 213-218.
 24. SLIPUSHKO O., ed. (2004) Tobі, Ukraino: Іstorіia Koordynatsіinoho Komіtetu Dopomohy Ukrainі v SShA 1991–2003. Kyiv: Akonіt.
 25. SHLEPAKOV A.M.(1991) Ukraintsі v zarubіzhnomu svіtі. Kyiv: Naukova dumka.
 26. CHOLII YE., ROMANIV S. Protokol rіchnykh zahalnykh zborіv Svіtovoho konhresu Ukraintsіv (August 21-23 2011). [Online] – Avaliable from: http://www.ukrainianworldcongress.org/repository/Annual_meetings/2011/Book2011.pdf.

DOI http://doi.org/10.17721/2521-1706.2016.01.145-151