Olga Sukhobokova, Ph.D. in History, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Abstract

The article discusses the activities of ethnic Ukrainians in the United States, directed at solving the Ukrainian question at the time of the First World War and the postwar settlement in the Paris Peace Conference. The attention is focused on uniting Ukrainian social and political organizations in the United States to help their historical homeland and interaction between the Ukrainian diaspora and the US government and society, involving them to help the Ukrainian people.

The author stresses that the theme of data research is conditioned by difficult test for the Ukrainian nation during the First World War. Ukrainians were deprived of their own state, were divided by border of Russian and Austro-Hungarian empires which oppressed them and eventually forced to fight in their armies on opposite sides. The Ukrainian nation, that was involved in the World War not with its will, needed material and financial assistance, and lobby of national interests among the authorities of the most influential countries in the world on the international arena. In these circumstances, the activity of the Ukrainian diaspora in North America, particularly in the USA, that have made a significant contribution to the Entente victory in the World War I and to the postwar settlement, requires special consideration. Author’s tasks allow to illuminate chosen theme of the publication objectively and to reveal the development of scientific research in this field.

Key words: Ukrainian diaspora, the United States, the First World War.

Full text
PDF

References

 1. VIDNIANSKYI S.V.(2014) Persha svіtova vіina yak proiav kryzy yevropeiskoi tsyvіlіzatsіi ta yi vplyv na narody Tsentralno-Shіdnoi Yevropy. In O. Reient et al., ed. Velyka vіina 1914–1918 rokiv і Ukraina: in 2 volumes. Vol. 1. Іstorychnі Narysy. Kyiv: Klіo. pp. 62-80.
 2. HUTSAL P.Z.(2005) Ukrainska emіhratsіia Kanady і SShA ta natsіonalno-vizvolnii rukh na Zakhіdnoukrainskykh zemliakh (1914–1923). Abstract of unpublished thesis (PhD), Іnstytut Ukrainoznavstva іmeni І. Kripiakevycha, Natsinalna Akademiia nauk Ukrainy. Lvіv.
 3. DATSKIV І.(2011) Dіialnіst zovnіshnopolіtychnoi sluzhby Zahіdno-Ukrainskoi narodnoi respublіky u 1918–1923 rokakh. Mandrіvec. 4. pp. 30-33.
 4. YEVTUKH V., TROSHCHYNSKYI V., POPOK A.(2005) Zakordonne Ukrainstvo. Navchalnyi posіbnyk. Kyiv: VІK.
 5. LAZEBNYK S.YU. et al.(1991) Zarubіzhnі Ukraintsі. Kyiv: Ukraina.
 6. KUROPAS M.(1984) Іstorіia Ukrainskoi іmіhratsіi v Amerytsi. Zberezhennia kulturnoi spadshchyny. New-York.
 7. KAMINSKYI YE.(1996) Ukraina u zovnіshnopolіtychnykh doktrynakh SShA. Ukrainska derzhavnіst u XX st. (іstoryko-polіtolohіchnyi analіz). Kyiv: Polіtychna dumka [Online]. Avaliable from: http://litopys.org.ua/ukrxx/r14.htm.
 8. KUROPAS M.(2004) Ukrainsko-Amerykanska tverdinia: pershі sto rokіv Ukrainskoho Narodnoho Soiuzu. Ostroh-Chikaho: Ostrozka akademіia.
 9. Lyst upravy Ukrainskoho narodnoho komіtetu v SShA holovі Ukrainskoi mіsіi v Paryzhі M.Tishkevychu. June 10, 1920. In V.S. Lozytskyi et al. ed. (2008) Ukrainska polіtychna emіhratsіia 1919–1945: Dokumenty і materіaly.  Kyiv: Parlamentske vidavnytstvo.
 10. PAVLIUK O.(1996) Borotba Ukrainy za nezalezhnіst і polіtyka SShA (1917–1923). Kyiv: KM Academia.
 11. SUKHOBOKOVA O.(2014) Vplyv Pershoi svіtovoi vіiny na konsolіdatsіiu Ukrainskoi dіaspory SShA. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu іmenі Tarasa Shevchenka. Serіia: Іstorіia. 122(4). pp. 51-54.
 12. TYSHKEVYCH R.(2013) Ukrainskі dyplomaty na Paryzkіi myrnіi konferentsіi. Ukrainskyi іstorichnyi zbіrnyk. 16. pp. 147-161.
 13. SHAMRAIEVA V.M.(2003) Mіzhnarodnі vidnosyny Ukrainskoi Narodnoi Respubliky doby Direktorіi. Abstract of unpublished thesis (PhD), Taras Shevchenko`s National University of Kyiv.

DOI http://doi.org/10.17721/2521-1706.2016.01.151-161