Liudmila Zhuravlyova, Assistant professor, M. P. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine.

Abstract

The article studies the process of formation of US-Ukrainian relations in the area of outer space explore and exploitation. The regularities of relations between the US and Ukraine establishing in the situation of disintegration of the Soviet Union are also considered . The idea of the inevitability of establishing bilateral relations in the space sector in the context of the transformation of international relations 1990-s, especially relying on global trends of its commercialization, is proclaimed. The author identifies United States were more interested in the presence of significant arsenal of nuclear weapons on Ukrainian territory than in the possibility of using potential space technology of the USSR, especially in the conditions of necessary to eliminate nuclear threat at the beginning of the 1990s. However, since the early 2000’s, a new phase in US-Ukrainian relations and cooperation in space branch and general political cooperation begins. An idea that a powerful impulse to review prospects for the US space program was a disaster of space shuttle «Colombia» in February 1, 2003 is proved in the article. The author also traces the evolution of the Ukraine-US relations in the space sector in the light of worsening of Ukrainian relations with Russia in 2013 because of Russia’s aggression against Ukraine, occupation of The Crimea and beginning the war in the East regions of Ukraine. In the conditions of recent termination of cooperation with Russia in the field of peaceful space exploitation, a new phase in US-Ukrainian relations in the space sector begins, in particular through its commercialization.

Keywords: US Space Policy, the commercialization of space, “Sea Start”

Full text
PDF

References

 1. BZHEZINSKIJ ZB.(2007) Eshhe odin shans. Tri prezidenta i krizis amerikanskoj sverhderzhavy. Moskva: Mezhdunarodnie otnoshenija.
 2. DUBINA O. (1993) SShA – Ukraina: vіd tysku do novoho partnerstva? Polіtika і chas. 12. pp.16-23.
 3. Kosmіchne pravo Ukrainy: zbіrnyk normatyvno-pravovykh aktіv ta mіzhnarodnykh uhod (1999). In Nehoda O.O., Shemshuchenko Yu.S. ed. Kyiv: ІnYure.
 4. LUZIN P.A. (2012) Nacional’naja politika SShA v kosmicheskoj sfere 2001–2010 godov. Abstract of unpublished thesis (PhD), The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.
 5. ZHUKOV G.P., KOLOSOV JU.M., ed. (1999) Mezhdunarodnoe kosmicheskoe pravo: Uchebnik. Moskva: Mezhdunarodnye otnoshenija.
 6. NEHODA S.O.(2000) Pravove rehuliuvannia mіzhnarodnykh komertsіinykh kosmіchnykh proektіv. Unpublished thesis (PhD). Natsionalna Akademia Nauk Ukrainy.
 7. (1970) Ukaz Prezidіi Verkhovnoi Rady URSR «Pro ratyfіkatsіiu Uhody pro riatuvannia kosmonavtіv, povernennia kosmonavtіv і povernennia obiektіv, zapushchenykh u kosmіchnyi prostіr». Visnyk Verkhovnoi Rady URSR. 19. p.32.
 8. MITRAKHOV M. (2014) Ukraina kosmіchna: 20 krokіv u Kosmos = Space Ukraine: 20 steps into Space. Kyiv: Speis-Іnform.
 9. (1996) U ramkakh komіsії «Kuchma – Hor». Polіtika і chas. 12. pp.73-74.
 10. Khartіia Ukrainsko-amerikanskoho partnerstva, druzhby і spіvrobіtnytstva. Armіia Ukrainy. 1994. November 29. pp.12-13.
 11. CHEKALENKO L.D.,FEDUNIAK S.H.(2010) Zovnіshnia polіtyka Ukrainy (vіd davnіkh chasіv do nashykh dnіv): pіdruchnyk dlia studentiv vishchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Personal.
 12. JEJZENHAUER S.(2006) Partnery v kosmose: amerikano-rossijskoe sotrudnichestvo posle «holodnoj vojny». Moskva: Nauka.
 13. V SShA uspeshno startovala kosmicheskaja raketa, razrabotannaja v Ukraine. Podrobnosti.ua. [Online]. Avaliable from: http://podrobnosti.ua/901178-v-ssha-uspeshno-startovala-kosmicheskaja-raketa-razrabotannaja-v-ukraine.html.
 14. LATYNINA JU. Pryzhki na batute. Novaja gazeta. [Online]. − Avaliable from: http://www.novayagazeta.ru/economy/63637.html.
 15. (1999) Memorandum pro vzaiemorozumіnnia mіzh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Spoluchenyh Shtatіv Ameryky stosovno spіvrobitnytstva v aerokosmіchnii haluzі. Verkhovna Rada Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/840_073.
 16. PATON B., NEHODA O., YATSKIV YA.Ukraina – kosmіchna derzhava: Novі realіi 1990-kh rokіv. Aerokosmicheskij portal Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://space.com.ua/GATEWAY/news.nsf/3f0fd103a03d9b6ec3256a23005ff521/4de65822e6d08532c3256a2a003f608f?OpenDocument.
 17. Pro Zahalnoderzhavnu (Natsіonalnu) kosmіchnu prohramu Ukrainy na 2003-2007 roky. Zakon Ukraini vіd 01.01.2003 № 203-15. Verkhovna Rada Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy. [Online]. − Avaliable from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/203-15.
 18. Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi tsіlovoi naukovo–tekhnіchnoi kosmіchnoi prohramy Ukrainy na 1998-2002 roky. Zakon Ukraini vіd 23.12.97 № 203-IV. Verkhovna Rada Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/763/97-%D0%B2%D1%80.
 19. Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi tsіlovoi naukovo–tekhnіchnoi kosmіchnoi prohramy Ukrainy na 2008-2012 roky. Zakon Ukrainy vіd 30.09.2008 № 608-VI. Ligazakon.ua. [Online]. Avaliable from: – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2008.
 20. Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi tsіlovoi naukovo-tekhnіchnoi kosmіchnoi prohramy na 2013–2017 roky. Rozporiadzhennia Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy vіd 15.02.2012 № 79-r. Verkhovna Rada Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy [Online]. Avaliable from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/79-2012-%D1%80.
 21. Ramkova Uhoda mіzh Uriadom Ukrainy i Uriadom Spoluchenykh Shtatіv Ameryky pro spіvrobіtnitstvo u doslіdzhennі ta vykorystannі kosmіchnoho prostoru v myrnykh tsіliakh. Dokument 840_137 vіd 17.12.2008. Verkhovna Rada Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/840_137.
 22. Uhoda mіzh Ukrainoiu і Spoluchenymy Shtatamy Ameryky pro spіvrobіtnytstvo v doslіdzhennі і vykoristannі kosmіchnoho prostoru v myrnykh tsіliakh. Verkhovna Rada Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/840_647.
 23. Uhoda mіzh Ukrainoiu і Spoluchenymy Shtatamy Ameryky shchodo nadannia dopomohy Ukrainі v lіkvіdatsіi stratehіchnoi yadernoi zbroi, a takozh zapobіhannia rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia. Dokument 840_007 vіd 31.12.93. Verkhovna Rada Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/840_007.
 24. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro stvorennia Natsіonalnoho kosmіchnoho ahentstva Ukrainy» vіd 29.02.1992, № 117. Verkhovna Rada Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/117/92.
 25. U Kyievi vіdbulasia zustrіch Holovy DKA L.Sabadosha іz zastupnykom admіnіstratora NASA V.Herstenmaierom. Derzhavne kosmіchne ahentstvo Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/HronolU/24E17F503C9B0B11C2257F0200537427?OpenDocument&Lang=U.
 26. KARASH YU., NARYSHKIN A. Svoimi glazami. 14.10.2015. Record of the ether Radio Ekho Moskvy. [Online]. Avaliable from: http://echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1639130-echo/.
 27. FOUST J. (2015) What’s the long-term future of the ISS? The Space Review. July 13 [Online]. Avaliable from: http://www.thespacereview.com/article/2785/1.
 28. PDD/NSC №49 «National Space Policy», September 19, 1996. [Online]. Avaliable from: http://www.fas.org/spp/military/docops/national/nstc-8.htm.
 29. PPD №4 «National Space Policy», June 29, 2010. [Online]. Avaliable from: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf.
 30. RICHARDSON J. and all. (1997) The International Space Station Commercialization (ISSC) Study. Potomac: Institute for Policy Studies.

DOI http://doi.org/10.17721/2521-1706.2016.01.63-72