Мирослав Барабой

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Анотація

У статті досліджено вітчизняну історіографію франко-канадського націоналізму. Аналізуються підходи до франко-канадського націоналізму дослідників з України та представників української діаспори в Канаді. Умовно історіографію франко-канадського питання можна поділити на чотири напрями: ґенеза франко-канадського націоналізму; дослідження статусу французької  мови в Квебеці та в Канаді в цілому; відносини Квебеку в рамках федерації з центром; «Тиха революція» в Квебеці та франко-канадське національне питання на сучасному етапі. Встановлено, що у досліджені франко-канадського націоналізму у вітчизняній історіографії частина дослідників акцентує увагу не лише на історичних аспектах цього питання, але й на політичних та юридичних. Такий підхід з точки зору теорії держави і права дає змогу краще зрозуміти деякі аспекти франко-канадського націоналізму. При цьому акцентується увага на недостатньому висвітленні у вітчизняній історіографії франко-канадського питання періоду до «Тихої революції» в Квебеці 1960-х рр., що потребує подальших досліджень для кращого розуміння специфіки проблеми.

Ключові слова: націоналізм, Канада, квебекський сепаратизм, Квебек, франко-канадці, вітчизняна історіографія.

Повний текст

Список використаних джерел та літератури:

 1. Бичинський З. Історія Канади /З. Бичинський. – Вінніпег: [б.в.], 1928. – С. 120.
 2. Білоножко С. Історичні передумови виникнення двомовності в Канаді / С. Білоножко // Південний архів. Історичні науки: збірник наукових праць. – 2009 – Вип. 30. – С. 41–45.
 3. Євтух В. Б. Зібрання творів. Т.4. 1991 –1992 / Володимир Борисович Євтух; упор. Л. В. Савенкова, О.М. Коротич; ред. Г.О. Голіцина. – К.: Вид-во «Фенікс», 2014. – С.157.
 4. Качур В. Причини, хід та значення національно-визвольної революції 1837-1838 рр. в Канаді / В. Качур // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 117-120.
 5. Коваленко В. Г. Квебекське національне питання у 80 – 90- ті роки XX ст.: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Коваленко Василій Геннадійович; Донецький державний ун-т. – Донецк, 2000. – 20 с.
 6. Мусієнко Н., Мусієнко О. З досвіду революцій: Тиха та Помаранчева / Н. Мусієнко, О. Мусієнко // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: збірник наукових статей за матеріалами міжнародного наукового семінару «Перед визнанням: Україна та Європа після Помаранчевої революції», 30 вересня 2005 року, Київ. – К.: Атіка, 2006.– С. 162-177.
 7. Сіромський Р. «Le Chef»: Особливості політичного режиму Моріса Дюплессі в Квебеку (1944–1959) / Р. Сіромський // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». – 2012. – Вип. 14. – С. 93–96.
 8. Сіромський Р. Еволюція імміграційної політики Квебеку після Другої світової війни / Р. Сіромський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2011. – Вип. 12. – С. 262 – 270.
 9. Судак І. І. Формування та розвиток суспільно-політичних та економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді  (1867 – 1939 рр.): автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / І. І. Судак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2009. – 18 с.
 10. Судак І.І. Канадська федерація 1867 року і розподіл повноважень між федеральним центром та регіонами / І. І. Судак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2006 – Вип. 87-88. – С. 49–53.
 11. Quebec`s Positions on Constitutional and Intergovernmental Issues from 1936 to March 2001 [Electronic Resource] // Gouvernement du Québec, 2005. – 502 p. – Mode to Access: http://www.saic.gouv.qc.ca/affaires-intergouvernementales%5Cpositions-historiques%5Cpositions-quebec-1936-2001-en.asp