Тетяна Перга

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», м. Київ

Анотація

Метою статті є аналіз впровадження концепції національно-патріотичного виховання молодого покоління української діаспори 1950-1960-х рр. Завдання статті полягає у виявленні особливості цього процесу в Канаді і Австралії на прикладі діяльності Спілки Української молоді (СУМ). У сучасних українознавчих дослідженнях ця тема залишається «білою плямою». У статті доведено, що на середину ХХ ст. в середовищі української діаспори не було єдиної візії національного та патріотичного виховання, як власне і злободенних причин для її формування. Ця концепція почала формуватися у Канаді у 1950-1960-х рр. з ініціативи політичних емігрантів третьої хвилі української еміграції, зокрема велику роль у цьому зіграла СКВУ. Причиною цього стала перемога СРСР у Другій світовій війні і потреба готувати кадровий резерв для подальшої боротьби за незалежність України. Проаналізовано завдання української виховної системи, мету виховного ідеалу українців в діаспорі, принципи і напрями національно-патріотичного виховання. Виявлено головні інституції, які мали їх впроваджувати, до яких віднесено церкву, школу, родину, організації молоді, культурно-освітні товариства. Зроблено висновок, що в Канаді і Австралії загалом впроваджувались засади національного і патріотичного виховання українців. Велика увага приділялась розвитку українського шкільництва, збереженню і поширенню української культури, а також таборуванню. Не дивлячись на значні труднощі, у 1950-1960-х рр. діяльність СУМ у Канаді та Австралії принесла низку позитивних здобутків. Зокрема вона сприяла згуртуванню української молоді, вихованню почуття патріотизму, самоідентифікації, спадкоємності традицій національно-визвольної боротьби. Водночас характер заходів, що впроваджувався у цих країнах, був зумовлений місцевими особливостями, чисельністю діаспори та її фінансовими ресурсами. У цьому контексті діяльність СУМ у Канаді мала більш комплексний характер.

Ключові слова: українська діаспора, Канада, Австралія, СКВУ, СУМ, молодь, міграція.

Повний текст

Список використаних джерел та літератури:

 1. Трощинський В., Шевченко АУкраїнці в світі / Україна крізь віки. – К.: Видавничий дім Альтернативи, 1999. – Т. 15. – 352 с.
 2. Євтух В. Б., Ковальчук О. О. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми / В. Б. Євтух, О. О. Ковальчук // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С.42-50.
 3. Щербак Ю. Освітньо-культурна діяльність Української Католицької Церкви в Канаді / Ю. Щербак // Збірник доповідей Першої Міжнародної Наукової Конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» 8-10 березня 2006 року, Львів. – Львів, 2006. – С. 283-289.
 4. Піскун В. Освіта українського зарубіжжя: питання взаємокультурного проникнення в країнах проживання / В. Піскун // Освіта в українському зарубіжжі: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 листопада 2000 року, Київ. – Київ, 2001. – С. 79-80.
 5. Божук Л. Концептуальні засади розвитку української освіти в діаспорі / Л. Божук // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – 2005. – Ч.4. – Кн.2. – С. 180-197.
 6. Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891 – 1991) / М. Боровик. Монреаль-Оттава: Укр. Могилян.-Мазепин. АН, 1991. – 485 с.
 7. Саварин П. Українська мова в провінційних школах Альберти / П. Саварин // Західньоканадський збірник. – 1973. – Ч.1. – С.71-128.
 8. Krawchenko B. Ukrainian Studies Courses at Canadian Universities: A report to the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, Edmonton / B. Krawchenko. Edmonton; Toronto: CIUS, 1977. – 120 p.
 9. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ століття): моногр. / Ю. Недужко. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – 618 с.
 10. Михайленко Т. Національне виховання молоді української діаспорив Канаді (кінець ХІХ-ХХст.): автореферат дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т. Михайленко; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 20 с. 
 11. Альманах українського життя в Австралії / Cідней: «Вільна думка»; Фундація Українознавчих Cтудій Австралії, 1994. – 936 с.
 12. Енциклопедія Української Діаспори / Київ: Наукове Товариство ім. Шевченка, НАН України. – Київ, 1995. – Т. 4: Австралія – Азія – Африка. – 248 с.
 13. Павлишин М. Українці в Австралії: стан досліджень / М. Павлишин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2006-2007. – С. 812-817.
 14. Павленко В. Українське шкільництво і українознавство на теренах Австралії. / В. Павленко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки Міжвідомчий збірник наукових праць. – 2009. – С. 230-236.
 15. Сліпецька Т. Українське шкільництво в Австралії / Т. Сліпецька // Українці в Австралії. – 1998. – С. 570–573.
 16. Брозницький І. Українське шкільництво в Австралії / І. Брозницький // Українці в Австралії. Матеріали до історії поселення українців в Австралії. – 1966. – Ч. 15. – С. 697–727.
 17. Другий Світовий Конгрес Вільних Українців / Торонто: Harmony Printed Limited, 1986 – 470 с.
 18. Правильник юнацтва СУМ / Мюнхен: Видавництво Центральної Управи Спілки Української Молоді, 1961. – 134 с.
 19. Бондаренко В. «Третя хвиля» української еміграції і вільнокозацький рух у 1945–1951 рр. / В. Бондаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. XXXVIII. – C. 199-202.
 20. 25 років СУМ Канади (1948–1973) / Торонто: друкарня Видавничої Спілки «Молодь України», 1974. – 419 с.