Тетяна Клиніна

к.і.н., доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, Київ

Анотація

Стаття присвячена питанню діяльності американського консула Сполучених Штатів Америки в роки існування Української Народної Республіки, а також надається історіографічний аналіз робіт, присвячених даній проблемі (зокрема аналізуються роботи І. Матяш, І. Дацківа, О. Павлюка тощо). Автор зазначає, що із проголошенням Центральною Радою Третього універсалу, яким створювалася Українська Народна Республіка, перед урядом УНР постало завдання встановити зовнішні відносини з різними країнами, в тому числі й Сполученими Штатами Америки. Однак до початку Першої світової війни поняття «українське питання» і «Україна» були для Вашингтона «terra incognita», що, перш за все, пояснювалося  політикою ізоляціонізму американського уряду. Вказується, що як США не здійснювали окремого курсу щодо України, так і  керівники Центральної Ради не виробляли чіткої позиції щодо Сполучених Штатів.  Однак ситуація, яка склалася наприкінці 1917 року, змусила американські дипломатичні кола «придивитися» до ситуації в Україні. Саме тому для «оцінки» можливостей молодої держави й був відправлений американський консул Даглас Дженкінс. Особлива увага в статті приділяється аналізу його семи звітів, які консул надсилав до Державного Департаменту США через Генеральне консульство в Москві, і які є вагомим джерелом у розумінні української ситуації наприкінці 1917 – початку 1918 років.

Ключові слова: зовнішня політика УНР, американський консул, США, Даглас Дженкінс, дипломатія, революція 1917 – 1921 рр.

Повний текст

Список використаних джерел та літератури:

 1. Дацків І. Б. Дипломатичні орієнтири Української Центральної Ради на Антанту : досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Київ. старовина. – – № 6. – С. 38– 48.
 2. Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів 1917–1923 рр. / І. Б. Дацків. – Т.: Астон, 2009. – 519 с.
 3. Додд У. Дневник посла Додда / У. Додд. – Litres, 2017. – 756 с.
 4. Кучик О. Україна в зовнішній політиці держав Антанти (1917–1920) / О. Кучик. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 256 с.
 5. Матвієнко В. Українська дипломатія 1917–1921 років : на теренах постімперської Росії: монографія / В. Матвієнко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 373 с.
 6. Матяш І. Іноземні консули в УCРР (1919–1922 рр.) [Електронний ресурс] / І. Матяш // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://resource.history.org.ua/publ/Mzu_2017_26_8. Дата звернення: 12.08.2019.
 7. Матяш І. Доля дипломатичного архіву Євгена Слабченка / І. Матяш // Україна дипломатична: Наук. щорічник. – Вип. 16. – К., 2015. – С. 715-731.
 8. Матяш І. Передова група Генерального консульства США в Києві: завдання та форми діяльності / І.Б. Матяш // Американська історія та політика: науковий журнал. – 2016. – №6. – С. 79 – 86.
 9. Матяш І. Українська консульська служба 1917–1923 рр. як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії / І. Матяш / Відп. ред. С. В. Віднянський. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2016. ‒ 482 c.
 10. Матяш І. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія та повсякденність / І. Матяш / НАН України. Інститут історії України; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. ‒ Київ: Інститут історії України, 2019. ‒ 556 с.
 11. Павлюк О. В. Боротьба України за незалежність і політика США (1917–1923) / О. В. Павлюк. – К.: Вид. дім «КМ Асаdemia», 1996. – 187 с.
 12. Слабченко Є. Дипломатична історія України / Є. Слабченко / Упоряд. І. Матяш. ‒ К.: TOB “Видавництво «Кліо», 2016. ‒ 496 с.
 13. Соловйова В. В. Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917 – 1921 рр. / В. В. Соловйова. – Київ – Донецьк: Ін–т історії України НАН України, 2006. – 394 с.
 14. Сухобокова О. В боротьбі за незалежність України: українська діаспора США в роки Першої світової війни [Електронний ресурс] / О. Сухобокова. – 2018. Режим доступу до ресурсу:  http://vidia.ua/2018/70568. Дата звернення: 20.08.2019.
 15. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз / кер. авт. кол.: О. Дергачов [Електронний ресурс]. – К.: Політична думка, 1996. – 440 с. – Режим доступу до ресурсу: http://litopys.org.ua/ukrxx/r14.htm. Дата звернення: 05.09.2019.
 16. Шамраєва В.М. Поява українського питання у зовнішньополітичній доктрині США у першій чверті ХХ століття / В.М. Шамраєва // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – Т. 20. – Вип. 23 (3). – С. 246-251.
 17. Що таке українська революція [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://history.franko.lviv.ua/gryc_r3.htm. Дата звернення 12.08.2019.
 18. Fedynsky A. PERSPECTIVES: Ukraine’s historic opportunity [Electronic resource] / A. Fedynsky. – Mode of Access: http://www.ukrweekly.com/old/archive/1997/089716.shtml. Last Access: 15.08.2019.
 19. Foreign Relations of the United States. – Washington, DC, 1918. – V II. – P. 635 – 670.
 20. Kennan G. F. Russia leaves the war / G. Kennan. – Princeton: Princeton University Press, 1956. – 513 p.
 21. Laserson M. American Impact on Russia, Political and Ideological 1784-1917 / М. Laserson. – New York, 1950. – 441 p.
 22. Margolin, A. From a Political Diary. Russia, the Ukraine, and America. 1905 – 1945 / А. – New York, 1946. – 250 p.