Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі за текстом – Ліцензіат), який діє на підставі Статуту, відповідно до ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує даний Договір про таке:

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у такому значенні:

Твір – наукова стаття, яка запропонована Ліцензіаром для публікації в науковому журналі «Американська історія та політика»;

Ліцензіар – автор (автори), якому (яким) належать виключні авторські права на Твір;

Невиключна ліцензія – ліцензія, яка не виключає можливості використання Ліцензіаром Твору та видачі ним іншим особам ліцензій на використання даного Твору.

Сторони – Ліцензіат та Ліцензіар.

Інші терміни, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові невиключну ліцензію, що дає право на використання Твору Ліцензіара в обумовлених Договором межах.

2.2. За цим Договором передаються права на використання Твору такими способами:

– відтворення Твору;

– включення Твору як складової частини до журналів, збірників, монографій тощо, які видаються історичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка за згодою Ліцензіара;

– розповсюдження Твору;

– подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

2.3. Ліцензіар має право на подальше використання Твору та надання невиключної ліцензії на його використання третім особам за згодою Ліцензіату та за умови повного бібліографічного посилання на «Американська історія та політика».

2.4. Ліцезціар не дозволяє використовувати Твір з комерційною метою.

  1. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Для Ліцензіарів, які до моменту публікації даного Договору на офіційному сайті наукового журналу «Американська історія та політика» не подавали свій Твір для публікації в науковому журналі «Американська історія та політика», свідоцтвом повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є факт передачі Ліцензіаром Твору для публікації в науковому журналі «Американська історія та політика» через електронну пошту, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином. З моменту передачі Твору для публікації в науковому журналі «Американська історія та політика» Ліцензіар автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата передачі Твору.

3.2 Для Ліцензіарів, які до моменту публікації даного Договору на офіційному сайті наукового журналу «Американська історія та політика» вже подавали свої Твори для публікації в науковому журналі «Американська історія та політика», свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є:

– або не заперечення проти умов даного Договору (згода через мовчання) протягом 30 календарних днів з моменту публікації даного Договору. В іншому випадку (незгода з умовами даного Договору) заперечення має бути надано Ліцензіату в письмовій формі протягом 30 календарних днів з моменту публікації даного Договору;

– або факт передачі Ліцензіаром нового Твору для публікації в науковому журналі «Американська історія та політика» через електронну пошту, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином.

При настанні однієї з цих подій Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку вважається дата публікації даного Договору.

3.3. Ліцензіат на письмову вимогу Ліцензіара надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

  1. ПРАВА СТОРІН

4.1. Ліцензіар має право:

4.1.1. У разі використання Твору в порушення норм законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та цього Договору заборонити використання Твору (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушення.

4.1.2. З урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.

4.2. Ліцензіат має право:

4.2.1. Усно або письмово повідомляти Ліцензіара про виявлені недоліки Твору та вживати заходи щодо їх усунення.

4.2.2. На використання Твору способами, зазначеними в пункті 2.2 цього Договору.

4.2.3. На надання субліцензій іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній Договором сфері.

4.2.4. Робити запити і одержувати необхідну інформацію та документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Ліцензіар зобов’язаний:

5.1.1. Надати Ліцензіату у використання Твір.

5.1.2. Відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмета Договору і необхідні для виконання умов Договору.

5.1.3. Відповідно до запиту Ліцензіата брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з боку Ліцензіара.

5.2. Ліцензіат зобов’язаний:

5.2.1. Використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором.

5.2.2. Не розголошувати будь-які відомості, які складають комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією.

5.2.3. Дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара.

  1. ПОЧАТОК ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дата укладання Договору (акцепту) визначається відповідно до ст. 3 цього Договору.

6.2. Договір укладається на невизначений термін.

6.3. Цей договір опубліковано на офіційному сайті наукового журналу «Американська історія та політика» 10 березня 2016 р.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

7.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

7.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом зобов’язань, що передбачені цим Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов’язань по Договору.

7.3. У випадку систематичного порушення Ліцензіатом умов Договору щодо своїх зобов’язань, Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Ліцензіата не менше, ніж за 30 календарних днів.

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

  1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

9.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

9.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися в момент прострочення нею виконання своїх обов’язків за Договором.

  1. ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторона повинна повідомити про таку зміну іншу Сторону в термін не більше ніж 10 днів з моменту настання таких змін.

10.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

10.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.