Вимоги до оформлення статей, що подаються до наукового журналу

«АМЕРИКАНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ПОЛІТИКА»

«Американська історія та політика» публікує наукові статті в яких  висвітлюються історія США, Канади, країн Латинської Америки, Карибського басейну, їхня зовнішня та внутрішня політика, міжамериканські відносини, етнокультурні та соціальні процеси.

Передбачені такі рубрики: американсько-українські  відносини, українська діаспора в країнах Америки, історія зовнішньої політики США, європейська політика США, Латинська Америка, Канада, США та країни Сходу, міжнародні відносини: історія та сучасність, наукова хроніка.

Науковий журнал «Американська історія та політика» включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки».

 1. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 1. Статті приймаються лише в електронному варіанті (e-mail: americanist2016@gmail.com ; olegmashev@ukr.net ). Тел. (068) 3525285, (066)360 00 80.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

 1. Вимоги до оформлення:

Файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Береги (поля): ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

До статті обов’язково додаються:

 • УДК;
 • переклад назви статті англійською і російською мовами;
 • анотація українською (обсяг – 150–200 слів) та англійською мовами (обсяг – 200–250 слів). В анотації не допускається скорочення і абревіатури крім загальновживаних;
 • ключові слова українською та англійською мовами. Кількість ключових слів – від 5 до 7 (не менше);
 • обов’язковим є транслітерований латинкою список використаних джерел (References), який додається у зв’язку з необхідністю включення «Американської історії та політики» до міжнародних наукометричних баз.

          Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад неприпустимий).

 Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони зустрічаються в тексті.

4. Послідовність розміщення елементів статті:

 • УДК (ліворуч);
 • на рядок нижче – ім’я та прізвище автора (праворуч), учений ступінь, вчене звання (якщо є)  та (або) посада (за відсутності вченого ступеня) кожного співавтора; на рядок нижче місце роботи або навчання (вирівнювання по правому краю);
 • назва статті (великими літерами по центру) 5–9 слів без словосполучень «Дослідження питань…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…» тощо (вирівнювання по центру).
 • анотація (обсяг – 150 – 200 слів) і ключові слова мовою статті від 5 до 7);
 • виклад основного матеріалу статті;
 • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюється згідно з вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.
 • назва статті, анотація і ключові слова іншою мовою (наприклад англійською, якщо стаття написана українською). Анотація (обсяг – 200–250 слів) і ключові слова – від 5 до 7.
 • Обов’язковим є транслітерований латинкою список використаних джерел (References), який додається у зв’язку з необхідністю включення «Американської історії та політики» до міжнародних наукометричних баз. Список оформляється згідно з правилами Британського Гарвардського Стандарту (Harvard-British Standard). Транслітерацію можна зробити за допомогою «Google перекладач» або сайту http://ua.translit.cc/. Приклади оформлення списку джерел дивитись на http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf
 • Прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання, назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою, (прізвище, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи автора статті вирівнюються тут по лівому краю).

Обсяг статті – 0,5–0,7 ум. друк. арк.

 1. Статті приймаються українською, російською, англійською мовами.

Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають редакційним вимогам, викладеним у інформаційному листі, мають низький науковий рівень та не пройшли внутрішнє рецензування.

 1. Окремим файлом подаються – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом), мобільний телефон, e-mail.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc

7. Додаткові вимоги до тексту статті:

 1. Посилання оформлюються в квадратних дужках. Наприклад: [1, с. 54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 67 – номер аркушу архівної справи.

“Там само” – не допускається.

 1.  Позиції у списку літератури оформлюються за алфавітом.
 2. Архівні джерела у списку джерел потрібно оформити згідно рекомендацій МОН (див.: «Бюлетень ВАК» № 3, 2010 –http://www.archives.go
 3. Позиції у списку літературиv.ua/Publicat/AU/AU_6_2009/34.pdf ).

Приклад оформлення статті

 

УДК 94(4)

Іван Іванов,

кандидат історичних наук, доцент

Київський національний університет

 імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

НАЗВА СТАТТІ

Анотація до статті українською мовою (150 – 200 слів)

Ключові слова (5 – 7 слів)

Текст статті

Список використаних джерел та літератури:

 1. Виноградов В. Н. Дэвид Ллойд-Джордж / В. Н. Виноградов. – М.: Мысль, 1970. – 418 c.
 2. Дейвіс Н. Європа. Історія / Н. Дейвіс. – К.: АСТ, Транзиткнига, 2004. – 944 с.
 3. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж.‑Б. Дюрозель. – Київ : Основи, 1995. – 903 с.

References

 1. Vinogradov, V.N. (1970) Devid Lloid-Dzhordzh. M., Mysl.
 2. Deivis, N. Yevropa. Istoriia. : AST, Tranzytknyha
 3. Diurozel, Zh.-B. (1995) Istoriia dyplomatii vid 1919 roku do nashukh dniv. Kyiv: Osnovy.

 

Ivan Ivanov,

Ph.D., 

assistant professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

 

TITLE OF ARTICLE

          English summary (200-250 words).

Key words (5–7).

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

Книги одного автора

Терський C. В. Княже місто Володимир / С. В. Терський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2010. – 320 с.

TERSKYI, S.V. (2010) Kniazhe misto Volodymyr. Lviv: Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.

 

Книги двох і трьох авторів

Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П. Г. Костюк, О. П. Костюк, О. О. Лук’янець. – Київ : Наук. думка, 2005. – 197 с.

KOSTIUK, P.H., KOSTIUK, O.P., LUKIANETS, O.O. (2015) Iony kaltsiiu u funktsii mozku – vid fiziolohii do patolohii. Kyiv: Nauk. dumka.

Книги чoтирьох і більше авторів

Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. / М. Бевз [та ін.]. – Львів : Центр Європи, 2008. – 720 с.

BEVZ, M. et al. (2008) Arkhitektura Lvova. Chas i styli XIII-XXI st. Lviv: Centr Evropy.

Дисертації

Верес З. Є. Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих зображень : дис. … канд. техн. наук : 05.13.23 / Зеновій Євгенович Верес ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів, 2015. – 236 с.

VERES, Z.Ye. (2015) Metody ta zasoby masshtabuvannia rukhomykh ta nerukhomykh zobrazhen (PhD), Nac. Un-t “Lviv. politekhnika”, Lviv.

Автореферати дисертацій 

Башта Б. Б.Хімічна модифікація карбоксилвмісних олігоестерів епоксидними сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 02.00.06 / Богдана Богданівна Башта ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів, 2015. – 21 с.

BASHTA, B.B. (2015) Khimichna modyfikatsiia karboksylvmisnykh olihoesteriv epoksydnymy spolukamy. Abstract of unpublished thesis (PhD of chemical Science), Nac. un-t “Lvivska politekhnika”.

 

Архівні матеріали

 1. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 129, оп. 2, спр. 1144, арк. 4.
 2. ЦДІАЛ України, ф. 309, оп.1, спр. 346, арк. 5–10.

 

 

Статті із журналів та збірників

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах  демократичних  перетворень / Тетяна  Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

HRANCHAK, T.; HOROVYI, V. (2006) Informatsiino-analitychi struktury bibliotek v umovakh demokratychnykh peretvoren. Bibliotechnyi visnyk. 6, p. 14-17.

Складові частини матеріалів конференцій

 

Винник Ю. Ю. Сучасний стан незалежності НБУ та його вплив на загальноекономічний стан країни / Ю. Ю. Винник, П. І. Віблий // Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012 : сб. науч. тр. SWorld по материалам междунар. науч.-практ. конф., 20–31 марта 2012 г., Одесса / Науч.-исследоват. проект.-конструкт. ин-т мор. флота Украины [и др.]. – Одесса, 2012. – Т. 18 : Экономика – С. 47–51.

VYNNYK, Yu. Yu.; VIBLYI, P.I. (2012) Suchasnyi stan nezalezhnosti NDU ta ioho vplyv na zahalnoekonomichnyi stan krainy. In: Sovremennyie napravlenia teoreticheskikh i prikladnykh issledovanii 2012: sb. nauch. tr. SWorld po materialam mezhdunar. nauch-prakt. konf., Odessa, Mart 2012. Odessa, vol. 18, p. 47-51.

Електронні ресурси

Иванов И. Е. Распределение транспортных средств на городских пассажирских маршрутах [Електронний ресурс] / И. Е. Иванов, Р. Б. Рогальский // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов : сб. науч. тр. / Беларус. нац. техн. ун-т. – Минск, 2015. – Режим доступа: http://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/18778/87-93.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Название с экрана. – Дата обращения: 11.04.16.

IVANOV, I.E.; ROGALSKII, R. B. Raspredelenie transportnykh sredstv na gorodskikh passazhirskikh marshrutakh. Sovershenstvovanie organizatsii dorozhnogo dvizheniia I perevozok passazhirov i gruzov [Online]. Available from: http://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/18778/87-93.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Accessed: 11th April 2016]

Сняданко І. І. Дослідження методу активного соціально-психологічного навчання в роботі психологічної служби в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко // Соціотехнічні системи : інтернет-журнал. – 2010. – Вип. 4. – C. 1–13. – Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Issue%204/Snyadanko.pdf.Назва з екрану. – Дата звернення: 03.08.2009.

SNIADANKO, I.I. (2010) Doslidzhennya metodu aktyvnogo sotsialno-psykhologichnogo navchannya v roboti psykhologichnoi sluzhby v Ukraini. Sotsiotekhnichni systemy. [Online] 4, p. 1–13. Avaliable from: http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS [Accessed: 03 th July 2008].

Завантажити вимоги у PDF файлі: