Науковий журнал «Американська історія та політика» включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки», категорія «Б» (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року».

До розгляду приймаються наукові статті з чітким та структурованим викладом результатів дослідження певної проблеми, що мають самостійний характер, раніше не публікувалися та не подавалися до друку в інші журнали, є актуальними та оформлені згідно з викладеними нижче вимогами і з урахуванням публікаційної етики й політики щодо плагіату. Редакція АІП не приймає до розгляду суто описові статті, такі, що не містять наукової новизни, результатів дослідження автора, і не є актуальними. Також не приймаються до розгляду статті осіб, які не мають наукового ступеню з історичних чи політичних наук. Виняток можуть становити статті аспіранта в співавторстві з науковим керівником, підготовлені на високому науковому рівні.


1. Вимоги до змісту статті

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» статті повинні мати таку структуру (назви структурних частин мають бути чітко виділені в тексті косим нежирним шрифтом):

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; виклад статті має бути чітким, стислим, без повторів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

NB! Висновки не повинні повторювати проміжні підсумки, зроблені автором в ході викладу основного матеріалу, мають бути добре структурованими та демонструвати внесок автора в науковому розробку теми, підтверджувати наукову новизну статті, а також вказувати на подальші перспективи дослідження розглянутої проблеми.


2. Обов’язкові елементи статті та порядок їх розташування

 • УДК – вирівнювання ліворуч;
 • ПІБ автора, вчений ступінь, вчене звання (за наявності), місце роботи або навчання автора, ID автора (за наявності, одне із зазначеного – ORCID ID, Researcher ID, Scopus ID) – вирівнювання праворуч;
 • НАЗВА СТАТТІ – мовою статті (5-9 слів без словосполучень «Дослідження питань…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…» тощо) – вирівнювання по центру;
 • Анотація (1000-1200 знаків) і ключові слова (від 5 до 7) мовою статті – вирівнювання по ширині, якщо стаття англомовна, то обсяг анотації має становити 1800-2000 знаків;
 • Основний текст статті (зі структурою, зазначеною в п. 1 цих Вимог) – вирівнювання по ширині;
 • Джерела та література (формується за абеткою, нумерація позицій автоматична, оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – рекомендовано використовувати ресурс vak.in.ua для коректного оформлення) – вирівнювання по ширині;
 • References – транслітерований латинкою або перекладений англійською список джерел та літератури; послідовність має повністю відповідати списку джерел та літератури; транслітерація має здійснюватися відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року; бібліографічний запис оформлюється в стилі APA (рекомендовано використовувати ресурси Mendeley, Zotero, Citation Machine) – вирівнювання по ширині.
 • ПІБ автора, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання автора англійською мовою – вирівнювання ліворуч;
 • НАЗВА СТАТТІ англійською мовою – вирівнювання по центру;
 • Анотація (від 1800-2000 знаків) та ключові слова англійською мовою – вирівнювання по ширині.

NB! У випадку, якщо основна мова статті – українська, то обсяг анотації мовою статті має становити від 1000-1200 знаків, анотація ж англійською мовою – від 1800-2000 знаків. Якщо основна мова статті – англійська, то обсяг англомовної анотації має становити від 1800-2000 знаків, тоді як обсяг україномовної анотації також – від 1800-2000 знаків.

Рекомендуємо звернути особливу увагу на написання анотації, яка, відповідно до вимог наукометричних баз, повинна представляти собою структурований реферат за наступними пунктами: мета роботи, використані методи дослідження та досягнуті результати, наукова новизна, висновки.


3. Додаткові вимоги до статті

Ілюстрації (за необхідності) подавати окремим архівом, пронумеровані в порядку використання (Рис. 1, Рис. 2 …) у форматі (.png) або (.jpeg), окремим текстовим файлом – підписи до ілюстрацій.


4. Вимоги до посилань

Посилання на використані джерела та літературу оформлюються у квадратних дужках. Наприклад: [1, с. 54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 67 – номер аркушу архівної справи. Підрядкові посилання або «Там само» – не допускаються. Між «с.» (або «арк.») та номером сторінки потрібно ставити нерозривний пробіл.

При посиланні на електронне джерело, необхідно вказувати назву ресурсу, на якому воно розміщене (назва сайту, он-лайн журналу тощо) та дату (хоча б рік) публікації. Наприклад:


5. Технічні параметри

Текст статті має бути надісланий електронною поштою текстовим файлом формату .doc.

Орієнтація сторінки – книжна. Шрифт (для ВСЬОГО тексту, включаючи анотацію та список літератури) – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Береги (поля): ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см. Абзац виставляється автоматично, 1 см.

Обсяг статті – від 0,5 до 0,7 ум. друк. арк.

NB!  При згадуванні в тексті назв іншомовних джерел (книга, стаття) чи термінів потрібно подавати спершу переклад назви мовою статті, а за ним у дужках подати мовою оригіналу. Скорочення та абревіатури: при першій згадці потрібно писати назву або термін повністю мовою статті і подати в дужках скорочення чи абревіатуру, акронім, а далі по тексту можна послуговувалися скороченим варіантом. Просимо дотримуватися норм українського правопису і не зловживати використанням прописних (великих) літер на початку таких слів як «президент», «уряд», «парламент», «міністерство», «державний департамент» тощо.

Лапки мають бути такі «…». Між роками має стояти тире (не дефіс) без пробілів, наприклад: 1939–1945 рр., ХІХ–ХХ ст. тощо. Між ініціалами і прізвищем, між скороченнями «м.» (місто), «с.» (село) та назвою населеного пункту, номером чи загальною кількістю сторінок та «с.» (сторінка), а також між цифрами, що позначають роки чи міри ваги, довжини тощо, і одиницями вимірювання ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно ставити нерозривний пробіл (Ф. Д. Рузвельт, 20 м, 600 кг, 3,4 млн). Для цього радимо використовувати комбінацію клавіш «Shift+Ctrl+пробіл». Скорочення на кшталт «поч.» (початок), «кін.» (кінець), «в т.ч.» (в тому числі) не допускаються.

Окремим файлом подаються відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом), мобільний телефон, e-mail.

Назва файлу статті – прізвище автора латинськими літерами (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc


Завантажити зразок оформлення статті:


Завантажити зразок оформлення References: