Тетяна Клиніна

кандидат історичних наук, доцент

Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

Анотація. Стаття присвячена аналізу формування  законодавчої бази, яка уможливила існування та функціонування зовнішньої служби США. Метою статті є з’ясування передмов та перебігу становлення професійної зовнішньої служби США, що знайшло свою відображення у прийнятті Закону Роджерса.

Методологія дослідження. В основу дослідження було покладено принцип історизму, що сприяло розгляду досліджуваного явища в його розвитку і дало можливість виокремити періоди в питанні становлення професійної дипломатичної служби. Використання проблемно-хронологічного методу сприяло збереженню історичної спадковості та цілісності картини; застосування порівняльного методу дало можливість виокремити суттєві зміни, які відбулися після прийняття Закону Роджерса, який був підданий розгляду за рахунок використання методу аналізу. Наукова новизна полягає в систематизації уявлень щодо якісних та кількісних змін дипломатичної служби після прийняття відповідного закону.

Авторка доходить висновку, що до прийняття Закону Роджерса був відсутній контроль за відбором дипломатичного і консульського персоналу і негативні наслідки такого рішення особливо проявили себе під час Першої світової війни. Тому  історичні умови, в яких опинилася Америка в той період, стали певним викликом для подальшого існування консульської та дипломатичної служби, а тому на порядок денний постало питання про реструктуризацію та модернізацію цих служб в США  та переведення її на інший, якісно новий рівень. Саме тому з моменту поступового відходу від ідеї ізоляціонізму, американські правлячі кола намагалися «побудувати» таку дипломатичну службу, яка б мала всі ознаки гнучкості, професійності та демократичності.

Загалом, у статті авторка наголошує на зміні щодо статусу зовнішньої служби, який був внесений відповідним законодавчим актам, а саме Законом Роджерса, необхідність прийняття якого була викликана певними історичними умовами існування американської держави та її місця на світовій арені.  

Ключові слова: США, державний департамент, зовнішня служба, Закон Роджерса, Дж. Роджерс, В. Карр.

Надійшла до редколегії 15.07.2020


Завантажити


Cписок використаних джерел та літератури:

 1. Матвеев В. Н. Дипломатическая служба США / В. Н. Матвеев. – М.: Международные отношения, 1987. – 191 с.
 2. Department of State Personalities of Note [Electronic Resource] // USA Department of State. – Mode of Access: https://2009-2017.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2002/html/19129.htm
 3. Evans A. E. The Reorganization of the American Foreign Service // International Affairs. – 1948. – 24(2). – P. 206–217. DOI:10.2307/3017973
 4. In the Beginning: The Rogers Act of 1924 [Electronic Resource] // American Foreign Service Association. – Mode of Access: https://www.afsa.org/beginning-rogers-act-1924
 5. Justesen B. R. African-American Consuls Abroad, 1897–1909 [Electronic Resource] // Documen. – 2013. – Mode of Access: https://dokumen.tips/documents/african-american-consuls-abroad-1897-1909.html
 6. Lay T. Foreign Service Reorganization // The American Political Science Review. – 1924. – 18(4). – P. 697-711. DOI:10.2307/1943667
 7. MacClintock S. A Unified Foreign Service // The American Political Science Review. – 1922. – 16(4). – P. 600-611. DOI:10.2307/1943640
 8. Reed T. L. Organizational Change in the American Foreign Service, 1925-1965: The Utility of Cohort Analysis // American Sociological Review. – 1978. – 43(3). – P. 404-415. doi:10.2307/2094498
 9. Stewart І. Congress, the Foreign Service, and the Department of State // American Political Science Review. – 1930. – 24(02). – P. 355–366. DOI:10.2307/1946654
 10. The Rogers Act [Electronic Resource] // Official site of the Historian of the U.S. Department of State. – 2009. – Mode of Access: https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/rogers
 11. Wood M. W. Lucile Atcherson Curtis: The First Female American Diplomat // Foreign Service Journal. – July-August 2013. – P. 23-27.