Руслан Сіромський

кандидат історичних наук, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Анотація. Мета дослідження проаналізувати особливості культурного обміну між Канадою і Українською РСР у 1960–1980-ті роки, що відбувалися в умовах «холодної війни». Методологія дослідження визначається міждисциплінарним підходом (історія, культура, міжнародні відносини) і базується на загальнонаукових та спеціально-наукових методах, передусім ретроспекції та історичного порівняння. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що на основі архівних матеріалів визначено форми та зміст культуобміну між УРСР та Канадою, зокрема його пропагандистське наповнення.

Висновки. З радянського боку культобмін розглядався як спосіб репрезентації канадським українцям «досягнень соціалістичної культури» і як дієвий інструмент пропаганди. Як випливає з архівних документів, культобмін сповна використовувався радянською стороною для «розкладання» української діаспори і формування зневіри у її рядах щодо основної мети діяльності. Запит на підтримку культурних зв’язків з УРСР у Канаді значною мірою зумовлювався прагненням української громади за океаном підтримувати духовний зв’язок з Батьківщиною. Адептами реалізації культурних програм з УРСР виступали канадські організації лівого спрямування, на зразок Товариства об’єднаних українців Канади. Категоричними противниками культобміну була Ліга Визволення України, представники якої вбачали в артистах з УРСР радянських емісарів, покликаних «деморалізувати» українську громаду в Канаді. Організації, які об’єднувалися в рамках Комітету українців Канади, засуджували культобмін як однобічний інструмент радянської пропаганди, однак розглядали культурні зв’язки як спосіб впливу на підрадянських мистців. Радянська сторона не була готова допустити свободу обміну людьми, ідеями та інформацією, оскільки це б підірвало основи режиму. Саме тому культобмін мав здебільшого односторонній характер.

Ключові слова: культурний обмін, пропаганда, Канада, канадські українці, свобода культурних зв’язків, Комітет державної безпеки.

Надійшла до редколегії 10.09.2020


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Ансамбль Вірського повернувся до Києва // Ми і світ. – 1967. – Ч. 136. – С. 76.
 2. Василь Верига. Слово і чин. Вибрані статті, доповіді, розвідки, життєписи. 1946–1988 / Упорядник і автор передмови М. Литвин. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – 444 с.
 3. Влада УРСР і закордонні українці (1950–1980-ті рр.) /Упорядник В. Даниленко. – Київ: «Смолоскип», 2017. – 656 с.
 4. Волиняк П. Два поети // Нові дні. – 1967. – Ч. 205. – С. 16–21.
 5. Волиняк П. Мур між Україною і світом розвалено // Нові дні. – 1966. – Ч. 203. – С. 17–23.
 6. Волиняк П. Українське національне свято в Канаді // Нові дні. – 1967. – Ч. 212. – С. 1–5.
 7. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України (далі – ГДА МЗС). – Ф. 1 «Документи з основної діяльності. – Оп. 2. – Спр. 849. Листування з ЦК КПУ, МЗС СРСР з питань української еміграції та роботи з іноземними журналістами (7 січня – 4 листопада 1959 р.)». – 89 арк.
 8. ГДА МЗС. – Ф. 1. – Оп. 2. – 2711 «Записи бесід, щоденники співробітників посольств чи місій СРСР в зарубіжних країнах (8 січня – 18 листопада 1974 р.)». – 72 арк.
 9. ГДА МЗС. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 3502 «Документи та інформації з питань української еміграції (14 квітня – 18 грудня 1977 р.)». – 171 арк.
 10. ГДА МЗС. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 4954 «Украинская эмиграция в Канаде (информации, записи бесед, справки) (12 января – 25 ноября 1983 г.)». – 89 арк.
 11. ГДА МЗС. – Ф. 1. – Оп. 2. Спр. 6303 «Украинская эмиграция (Канада), (15 января – 9 декабря 1983 г.)», без арк.
 12. Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Ф. 16. – Оп. 1. _ Спр. 960 «Документи (повідомлення, листи, доповідні) КДБ при РМ УРСР до ЦК КПУ про результати оперативно-слідчої роботи, поточну оперативну обстановку, антирадянські прояви на місцях та надзвичайні події (24 березня – 6 травня 1967)». – 409 арк.
 13. Ґава М. Буковинська зірка – Софія Ротару // Нові дні. – 1980. – Ч. 368. – С. 12–13.
 14. Дальний (Горгота) М. Вибране: Люди – події – коментарі. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 563 с.
 15. Зустрічі, поцілунки – і що далі? («Культобмін» і українська еміґрація). – Нью-Йорк: Організація оборони чотирьох свобод України (ООСЧУ), 1965. – 29 с.
 16. Канадійський фармер. – 2 січня 1965.
 17. Канадійський фармер. – 7 січня 1967.
 18. Канадська преса про українських оперових зірок // Нові дні. – 1967. – Вип. 213. – С. 16–17.
 19. Кравчук П. Мої друзі і знайомі: Спогади, есе. – Київ: Радянський письменник, 1986. – 255 с.
 20. Лук’яненко Л. З часів неволі. Книга п’ята: Одержимі. – Київ: Тамподек ХХІ, 2012. – 648 с.
 21. На скрижалях історії: З історії взаємозв’язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940–1980-ті роки. Збірник документів та матеріалів. – Книга 1. Редколегія: Петро Тронько (голова) та ін. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. – 862 с.
 22. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ століття). – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – 620 с.
 23. Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990): Документи і матеріали / Упорядник В. Даниленко. – Київ: «Смолоскип», 2013. – 736 с.
 24. Рахманний Р. Сказати на ввесь голос, щоб почув Київ // Екран. – 1962. – №2. – С. 15.
 25. Рахманний Р. Три аспекти України на трьох конференціях // Нові дні. – 1974. – Ч. 299. – С. 25.
 26. Сіромський Р. «Вживаються заходи з повернення на Батьківщину»: справа Бориса Доценка 1967 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2018. – Вип. 4(139). – С. 65–69.
 27. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 4629 (Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном), оп. 1, спр. 86 (Листування з Посольствами СРСР в Канаді, Аргентині, Англії та інших країн з питання діяльності Товариства, 5 січня – 26 грудня 1972 р.), 24 арк.
 28. Центральний державний архів зарубіжної україніки, ф. 36 (Світовий Конгрес Вільних Українців), оп. 1, спр. 25 (Документи (листи, статути, правильники, декларації, протоколи засідань, звіти, постанови, доповіді, вирізки з газет) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ, 1968 – 16 грудня 1977), 184 арк.
 29. E. T. Great artists from Ukraine // Ottawa Journal. – June 28, 1967.
 30. Soviet-Sponsored Societies of Friendship and Cultural Relations [Electronic Resource]. – Mode to Access: https://www.cia.gov/library/readingroom/ docs/CIA-RDP78-00915R000800190022-9.pdf, April 25, 2020.