Тарас Ткачук

аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Анотація. У статті розглядається проблема взаємовідносин між двома провідними державами світу у міжвоєнний період: Німеччиною, яка вийшла з Першої світової війни переможеною, а після встановлення нацистського режиму стала на шлях реваншу, та Сполучених Штатів Америки, які, перебуваючи у блоці країн-переможців, проголосили «ізоляціонізм» і дистанціювалися від європейських міжнародно-політичних проблем. Наукова новизна. Нині, у зв’язку зі складною геополітичною ситуацією у світі, викликаної доволі схожими з колишнім нацистським режимом агресивними діями Російської Федерації, виникла потреба дещо по-новому поглянути на події 1930-х років на міжнародній арені. З огляду на це, автор взяв за мету комплексно проаналізувати і дати власну оцінку саме позиції американського політикуму щодо встановлення нацистського режиму у Німеччині.

Методологія дослідження. Під час проведення дослідження автор використав описовий метод для виявлення сутності та особливостей американсько-німецьких відносин у 1920-х – на початку 1930-х років, порівняльно-історичний метод під час аналізу позицій оточення президента Ф. Рузвельта щодо політики німецького канцлера А. Гітлера у 1933 р., а також принципи об’єктивності та системності – використання лише перевірених фактів та їх комплексна оцінка. Це дало змогу вперше звернути увагу на позицію американського керівництва щодо встановлення нацистського режиму та її роль у міжнародній дипломатії напередодні Другої світової війни з огляду на сучасну геополітичну ситуацію, пов’язану з агресивними діями Росії.

Висновки. Автор робить висновок, що керівництво США, в цілому, розуміло загрозу розв’язання нацистами нової світової війни, однак це не вплинуло на зміну загального зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів щодо держав Європи. Водночас, у статті наголошується на відмінностях у ставленні американських «ізоляціоністів» до Німеччини та Японії, а також на розбіжностях позиції Вашингтону щодо політичних та економічних аспектів відносин з режимом А. Гітлера – проблеми виплати боргів та переслідування нацистами окремих груп національних меншин. Як результат, – вибір Сполученими Штатами помилкової стратегії стримування нацистської Німеччини, яка не засвідчила свою ефективність.

Ключові слова: США, Німеччина, А. Гітлер, Ф. Рузвельт, нацисти, Друга світова війна.

Надійшла до редколегії 10.08.2020


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Гитлер А. Моя борьба / пер. с немецкого под ред. В. Корчагина. – М.: Витязь, 2002. – 602 с.
 2. Гольцев А. Специфика германо-американских отношений в политической, экономической и военной сферах (1933–1941 гг.): Автореф. канд. истор. наук: спец. 07.00.15 «история международных отношений и внешней политики» / А. Гольцев. – Нижний Новгород: НГУ имени Н.И. Любачевского, 2006. – 22 с.
 3. Ди Нольфо Э. История международных отношений (1918–1999) / пер. с итал. М. Наринского. – М.: Логос, 2003. – 1306 с.
 4. Константинов В. Ю. Конференція зі скорочення та обмеження озброєнь 1932 – 1934 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2007. – Т. 4. – Режим доступу: https://cutt.ly/wfjtzzW
 5. Пронь С. Дипломатія Німеччини щодо Польщі та України напередодні Другої світової війни [Електронний ресурс] / С. Пронь // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 2. – С. 99-102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2008_2_15
 6. Сиполс В. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны / В. Сиполс. – М.: Международные отношения, 1979. – 320 c.
 7. Уткин А. Дипломатия Франклина Рузвельта / А. Уткин. –Свердловск: изд. УрГУ, 1990. – 544 с.
 8. Ambassador Dodd’s Diary, 1933–1938 / Ed. By W. E. Dodd and Martha Dodd. – N. Y.: Harcourt Brace, & Co, 1941. – 490 p.
 9. Costigliola F. The United States and the Reconstruction of Germany in the 1920s [Electronic Resource] / F. Costigliola // The Business History Review. Vol. 50, No 4, 1976. – P. 477–502. – Mode to Access: http://www.jstor.org/stable/3113137
 10. Diaries of Henry Morgenthau, Jr. (April 27, 1933–July 27, 1945). Series 1: Morgenthau Diaries [Electronic Resource] / Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum / Digital collections. – Mode to Access: http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/morg/md00.pdf
 11. Documents on International Affairs / as. By S. A. Heald. – L.: Humphrey Milford – Oxford: University Press, 1934. – 547 p.
 12. Foreign Relations of the United States (FRUS). Diplomatic Papers 1933. Vol. 1 (General). – W..: U.S. Government Printing Office, 1950. – 1012 p.
 13. Foreign Relations of the United States (FRUS). Diplomatic Papers 1933. Vol. 2 (The British Commonwealth, Europe, Near East, and Africa). – W.: U.S. Government Printing Office, 1949. – 1031 p.
 14. Foreign Relations of the United States (FRUS). Diplomatic Papers 1932. Vol. 1 (General). – W..: U.S. Government Printing Office, 1948 –979 p.
 15. Freidel F. FDR vs. Hitler: American Foreign Policy, 1933–1941 [Electronic Resource] / F. Freidel // Proceedings of the Massachusetts Historical Society. – Third Series. – Vol. 99. – Boston: Massachusetts Historical Society, 1987. – P. 25-43. – Mode to Access: http://www.jstor.org/stable/25080976
 16. Freidel F. Franklin D. Roosevelt: А Rendezvous With Destiny / F. Freidel. – Boston: Little, Brown, 1990. – 710 р.
 17. Hearden P. Roosevelt Confronts Hitler: America’s Entry into World War II / P. Hearden. – DeKalb: Northern Illinois University Press, 1987. – 350 р.
 18. Kellogg-Briand Pact 1928 [Electronic Resource] // The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. – Mode to Access: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp#art2
 19. Tansill Ch. Back Door to War. The Roosevelt Foreign Policy, 1933 – 1941 / Ch. Tansill. – Westport: Greenwood Press, 1952. – 690 р.
 20. The Dawes Plan, the Young Plan, German Reparations, and Inter-allied War Debts [Electronic Resource] // Milestones: 1921–1936 / Office of the Historian. – Mode to Access: https://history.state.gov/milestones/1921-1936/dawes
 21. The Dawes Report (1924) [Electronic Resource] // German History in Documents and Images. – Mode to Access: https://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=4417
 22. The F.D.R. memoirs / by B. Asbell. – N. Y.: Doubleday & Company, 1973. – 484 p.
 23. The Memoirs of Cordell Hull / C. Hull. Vol. 1. – N. Y.: The Macmillan Company, 1948. – 938 p.
 24. The Messersmith Papers [Electronic Resource] // Manuscript and Archival Collections / University of Delaware. – 2011. – Mode to Access: https://cutt.ly/5fO0PbT