Ольга Сухобокова

кандидат історичних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Анотація. Стаття присвячена розгляду імміграційної політики канадських урядів щодо українців у 1910-х – 1930-х рр., коли після періоду бурхливої української імміграції, ініційованої урядом В. Лор’є, наступні уряди Канади (Р. Бордена, А. Мієна, Маккензі Кінга, Р. Беннета) обмежують імміграцію зі Східної Європи, в тому числі з українських земель. Метою статті є компаративний озгляд основних підходів канадських урядів до імміграції українців, формування відповідної законодавчої бази та практики в означений період.

З допомогою загальнонаукових принципів і міждисциплінарних підходів (історія, право, соціологія) та спеціальних історичних методів, зокрема компаративного та ретроспективного аналізу, простежено витоки і політичне та юридичне обґрунтування змін в канадському імміграційному законодавстві та їх реалізацію на практиці. Наукова новизна дослідження полягає у розгляді імміграційної політики Канади щодо українців в 1910-ті – 1930-ті рр. з точки зору інтенцій її політичного та економічного розвитку.

Висновки Значний вплив на формування імміграційної політики уряду Р. Бордена (1911 – 1920) поряд з концептами консерваторів, мали й об’єктивні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні обставини, зумовлені Першою світовою війною та економічним розвитком Канади. Саме вони відіграли провідну роль у визначенні позиції щодо українських іммігрантів і залишилися чинними за наступних урядів. Попри деякі позитивні для українських переселенців зміни в 1920-х рр., внаслідок економічної кризи початку 1930-х рр. імміграційний потік майже припинився. Однак, як і за першої хвилі української еміграції, Канада залишалася одним з пріоритетних напрямків для українців, а в міжвоєнний період стала лідером серед американських країн за кількістю прийнятих українських іммігрантів.

Ключові слова: імміграція, українська діаспора в Канаді, імміграційна політика, Канада, Р. Борден, Маккензі Кінг.

Надійшла до редколегії 16.01.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Зарубіжні українці: довідник. / С. Ю. Лазебник, Л. О. Лещенко, Ю. І. Макар та ін. – К. : Україна, 1991. – 252 с.
 2. Заставний Ф. Д. Українська діаспора: Розселення українців у зарубіжних країнах. / Ф. Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 119 с.
 3. Кравчук П. П’ятдесят років служіння народу. До історії української народної преси в Канаді. / Петро Кравчук. – Торонто : Українське життя, 1957. – 248 с.
 4. Макар В. Ю. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади / В. Ю. Макар. – Чернівці : Прут, 2006. – 284 с.
 5. Сухобокова О., Морозова А. Імміграційна політика Канади та українська імміграція у 1914–1939 рр. // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Ч. 12. – Київ–Чернігів, 2013. – С. 16-22.
 6. A hundred years of immigration to Canada 1900–1999 [Electronic Resource] // Canadian Council for refugees. – Mode to Access: http://ccrweb.ca/en/hundred-years-immigration-canada-1900-1999.
 7. Avery D. «Dangerous Foreigners»: European Immigrant Workers and Labour Radicalism in Canada, 1896–1932 / Donald Avery. – Toronto: McClelland and Stewart Limited, 1979. – 204 р.
 8. English J. Wartime Elections Act [Electronic Resource] / John R. English // The Canadian Encyclopedia. – Mode to Access: http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/wartime-elections-act.
 9. Gerus O., Rea J. Les Ukrainiens au Canada [Ressource électronique] / O. W.Gerus, J. E. Rea. // Société historique du Canada (Les Groupes ethniques du Canada). – Ottawa, 1985. – Mode d’accès: https://cha-shc.ca/_uploads/5c3756e082e94.pdf.
 10. Green A., Green D. The Goals of Canada’s Immigration Policy: a historical perspective [Electronic Resource] // Canadian Journal of Urban Research. – 2004. – Vol. 13, №1. – Р. 102-139. – Mode to Access: https://www.jstor.org/stable/i40180848.
 11. Johnson K. Demographic Engineering: Post-War Canadian Immigration Advertising and Scottish Migration, 1919–1929. PhD thesis [Electronic Resource] / Kira Katherine Johnson; University of Colorado at Boulder, 2017. – Mode to Access: https://scholar.colorado.edu/concern/undergraduate_honors_theses/tq57nr35p.
 12. Kelley N., Trebilcock М. The Making of the Mosaic: A History of Canadian Immigration Policy / Ninette Kelley and Michael Trebilcock. – Toronto, 2010. – 672 р.
 13. Luciuk L. A Time for Atonement. Canada’s First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians 1914–1920 [Electronic Resource] / Lubomyr Luciuk. – Mode to Access: http://www.infoukes.com/history/internment/booklet01/.
 14. Makarenko J. Immigration Policy in Canada: History, Administration and Debates [Electronic Resource] / Jay Makarenko. – Mode to Access: https://www.mapleleafweb.com/features/immigration-policy-canada-history-administration-and-debates.html.
 15. Mitchell B. International historical statistics: the Americas, 1750–2000 / B. R. Mitchell. – New York : Palgrave Macmillan, 2003. – 830 p.
 16. Multicultural Сanada Migration. [Electronic Resource]. – Mode to Access: http://www.multiculturalcanada.ca/Encyclopedia/A-Z/u1/2.
 17. Railway Agreement, 1925 [Electronic Resource] // Canadian Museum of Immigration at Pier 2. – Mode to Access: https://pier21.ca/research/immigration-history/railway-agreement-1925.