Марина Бессонова

кандидат історичних наук, доцент, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», м. Київ

https://orcid.org/0000-0003-1533-775X

Анотація. Найпоширенішими сюжетами, які інтерпретуються як початок Холодної війни, є події, що мали місце у 1946 році: 9 лютого – промова Й. Сталіна перед виборцями у Москві; 22 лютого – «довга телеграма» тимчасового повіреного США у Радянському Союзі Дж. Кеннана; 5 березня – промова В. Черчилля у Фултоні; 27 вересня  – «довга телеграма» посла СРСР у США М. Новикова. У вітчизняній історіографії маловідомим є сюжет, пов’язаний із більш ранньою подією – так званою «справою Гузенко». Передача шифрувальником посольства СРСР Ігорем Гузенком 5 вересня 1945 р. канадській стороні низки таємних документів, які розкривали інформацію про мережу радянських агентів у країнах Північної Америки, спричинила справжню паніку на Заході та була сприйнята як реальний початок Холодної війни.

У статті здійснено спробу розглянути основні події, пов’язані зі «справою Гузенка», та виявити домінуючі інтерпретації цієї справи у сучасних історичних працях. Виявлено, що у канадських та американських дослідженнях основний акцент робиться на тому, що перед союзниками по антигітлерівській коаліції постала необхідність по-новому подивитися на питання безпеки та подальшої співпраці з СРСР, у той час як переважна більшість російських досліджень сфокусована на самому факті зради І. Гузенка.

Ключові слова: Канада, Холодна війна, «справа Гузенка», шпигунство.

 Повний текст:

Список використаних джерел та літератури:

 1. Агеева И.А. Канада и начало холодной войны: дело Гузенко в советско-канадских отношениях / И.А. Агеева. // Холодная война 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива / Отв. ред. Н. И. Егорова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – С. 369-
 2. Бессонова М. М. «Довгі телеграми» та початок Холодної війни / М.М. Бессонова. // Матеріали IV Міжнародної конференції молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи» 25-26 березня 2009 р. – Херсон: Херсонський державний університет, 2009. – С. 119-120.
 3. Гончар Ю. Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни [Електронний ресурс] / Ю. Гончар. // Американська історія та політика. – 2016. – №1. – С. 175-183. – Режим доступу: http://www.americanstudies.history.knu.ua/en/struggle-against-subversion-and-espionage-the-united-states-during-the-first-world-war-experience/
 4. Драгунский Д. Циничное безобразие СССР: разоблачение по-предательски [Електронний ресурс] / Денис Драгунский. // Обозреватель. – – 19 серпня. – Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/society/tsinichnoe-bezobrazie-sssr-razoblachenie-po-predatelski.htm
 5. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж.-Б. Дюрозель. / Пер. з фр. Є. Марічева, Л. Погорелової, В. Чайковського. – К.: Основи, 1995. – 903 с.
 6. Ілюстрована історія Канади / Під ред. Крейга Брауна. – Львів: Літопис, 2019. – 644 с.
 7. Киян И. Крёстный отец холодной войны. Перебежчик Гузенко сдал 1700 советских агентов [Електронний ресурс] / Игорь Киян. // Наша версія. – 2018. – №37 (24 вересня). – Режим доступу: https://versia.ru/perebezhchik-guzenko-sdal-1700-sovetskix-agentov
 8. МальковВ. Л. Первые письма с «холодной войны»: «Длинная телеграмма» Кеннана и аналитический обзор Новикова «Внешняя политика США в послевоенный период» / В.Л. Мальков // Международная жизнь – 1990. – №11. – С.138-154.
 9. Млечин Л. КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы / Леонид Млечин. – М.: Центрполиграф, 2006. – 864с.
 10. Млечин Л. Холодная война. Политики, полководцы, разведчики / Леонид Млечин. – М.: Центрполиграф, 2011. – 608с.
 11. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.) / Баран З., Кипаренко Г., Козицький Л., Мовчан С., Сіромський Р., Швагурляк М. – Львів: Тріада плюс, 2011. – 700 с.
 12. Покляцька В.В. Протистояння СРСР та США у 1946–1979 рр.: засоби формування «образу ворога» / В.В. Покляцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 158-164.
 13. РассказовА. В. Интервью И. Гузенко 1954 г. и советско-американские отношения / Рассказов А.В. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Международные отношения. Политология. Регионоведение. – 2004. – № 1. – С. 33-39.
 14. Трофименков М. Подвиг предателя [Електронний ресурс] / Михаил Трофименков // Коммерсантъ. Власть. – 2013. – № 35 (9 сентября). – Режим доступу: https://www.kommersant.ru/doc/2259561
 15. Тумашов А.В. «Холодна війна» і її негативний вплив на міжнародну атмосферу в 60–80рр. ХХ ст. / А.В. Тумашов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 408. – С. 116-
 16. ЧертопрудС. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева / Сергей Чертопруд. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 447 с.
 17. Шварев Н. Невозвращенец Игорь Гузенко. Особенности охоты советской разведки за атомными секретами в Канаде [Електронний ресурс] / Николай Шварев // Независимое военное обозрение. – 03.11.2017. – Режим доступу: http://nvo.ng.ru/spforces/2017-11-03/6_972_canada.html
 18. Щербина Т.А. Влияние «дела Гузенко» на осложнение канадо-советских отношений в период холодной войны [Електронний ресурс] / Татьяна Щербина. // Информационные материалы для студентов – Режим доступу: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2912
 19. Bessonova M. Soviet Perspective on the Сold War and American Foreign Policy /Maryna Bessonova // Comparative Perspectives on the Cold War: National and Sub-National Approaches – Krakowska Akademia, 2010. – P. 41-58.
 20. Bessonova M. The Cold War in Post-Soviet Interpretations: the case of Ukrainian and Belorussian school history textbooks [Електронний ресурс] /Maryna Bessonova// Ідеологія та політика – 2019. – № 2(13). – P. 198-213. Режим доступу: https://ideopol.org/wp-content/uploads/2019/12/____ENG.%201.11.%20Bessonova%20%20FIN.pdf
 21. Clément D. Spies, Lies, and a Commission: A Case Study in the Mobilization of the Canadian Civil Liberties Movement / Dominique Clément. // Left History. – 2000. – 7 (№2). – P. 53-79.
 22. Igor Gouzenko – Historic Plaques [Електронний ресурс] // Andrew Kravchak Youtube channel – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=twr5ubpYArQ&list=UUKKfXpfGOtrMs87tLOwlsHQ&index=68
 23. Kavchak A. Remembering Gouzenko: The Struggle to Honour a Cold War Hero /Andrew Kavchak – Independently published, 2019 – 181 p.
 24. Knight A. How the Cold War Began: The Igor Gouzenko Affair and the Hunt for Soviet Spies /Knight. – New York: Avalon Publishing group, 2006. – 384 p.
 25. Knight A. The Gouzenko Affair Revisited: The Soviet Perspective [Електронний ресурс] / Amy Knight. – Режим доступу: http://circ.jmellon.com/docs/view.asp?id=165
 26. Molinaro D. How the Cold War Began … with British Help: The Gouzenko Affair Revisited / Dennis Molinaro // Labour/Le Travail – Spring 2017 – P. 143-155.
 27. Schulzinger R. American Diplomacy in the twentieth century / Robert Schulzinger. – N.Y.-Oxford: Oxford University Press, 1994. – 437 р.
 28. Soviet Spy Scandal. News of a widespread spy ring in Canada cools relations with the Soviet Union [Електронний ресурс] // CBC.ca – Режим доступу: https://www.cbc.ca/history/EPISCONTENTSE1EP15CH1PA1LE.html